Διασυνοριακές Συναλλαγές

online shopping wide small

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υιοθετήσει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της κοινότητας μέχρι μέγιστου ποσού 50,000 ευρώ.

 

Κύριος στόχος του Κανονισμού είναι η προστασία του καταναλωτή. Γι’ αυτό το σκοπό θέσπισε κανόνες προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές είναι οι ίδιες με τις χρεώσεις των πληρωμών σε ευρώ που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του κράτους μέλους. Ο Κανονισμός προβλέπει διαφάνεια στις χρεώσεις των διασυνοριακών πληρωμών και χρήση των διεθνή προτύπων για το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) και τον Κωδικό Αναγνώρισης Τραπέζης (BIC) για διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών πίστωσης.      

Ο όρος «Διασυνοριακές πληρωμές» περιλαμβάνει τις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης, διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής και διασυνοριακές επιταγές. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται για πληρωμές με επιταγή.

Οι τρείς σημαντικότερες πρόνοιες του Κανονισμού είναι οι ακόλουθες:

Χρεώσεις που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικής πληρωμής και στις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης

Το άρθρο 3 του Κανονισμού επιβάλλει στα ιδρύματα όπως οι χρεώσεις για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικής πληρωμής και μεταφοράς πίστωσης είναι οι ίδιες για αντίστοιχες πληρωμές σε ευρώ στο εσωτερικό του κράτους όπου είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα.

Διαφάνεια των χρεώσεων

Κάθε ίδρυμα παρέχει εκ των προτέρων στους πελάτες του, με άμεσα κατανοητή μορφή, γραπτώς, καθώς και κατά περίπτωση βάσει των εθνικών κανόνων, με ηλεκτρονικά μέσα πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις που επιβάλλει για διασυνοριακές πληρωμές και πληρωμές στο εσωτερικό του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο. Κάθε μεταβολή στις χρεώσεις γνωστοποιείται με τον πιο πάνω τρόπο πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της.

Κάθε ίδρυμα πρέπει να γνωστοποιεί στους πελάτες του μετά από αίτημά τους, το διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας αυτού του ιδρύματος (BIC).

Από 1η Ιουλίου 2003, τα ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να παρουσιάζουν στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού κάθε πελάτη τον διεθνή αριθμό τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας αυτού του ιδρύματος (BIC).

Νόμισμα άλλου κράτους μέλους

Το άρθρο 9 του Κανονισμού εφαρμόζεται επίσης στις διασυνοριακές πληρωμές που πραγματοποιούνται με νόμισμα άλλου κράτους μέλους εφόσον αυτό κοινοποιήσει στην Επιτροπή την απόφασή του να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και στο νόμισμα του. Η Σουηδία έχει ασκήσει αυτή την επιλογή ενώ η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο όχι. Ως εκ τούτου, διασυνοριακές πληρωμές σε σουηδική κορώνα θα εμπίπτουν στους κανονισμούς, ενώ η αγγλική στερλίνα όχι.

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα

Ενημερώστε αμέσως την τράπεζά σας. Πολλά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν άμεσα με αυτό τον τρόπο. Εάν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι, τότε υποβάλετε το παράπονο σας γραπτώς. Σε συντομία να αναφέρετε τα γεγονότα, τις σχετικές ημερομηνίες και τι λύση προτείνετε. Κρατήστε πάντα αντίγραφο με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επιτρέψτε στην τράπεζά σας ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για να σας απαντήσει. Εάν το παράπονο σας εξακολουθεί να μην έχει επιλυθεί, τότε μπορείτε να αποταθείτε στον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Ο Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών θα σας παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε περίπτωση που το ίδρυμα σας ρυθμίζεται από την Αρμόδια Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

Δίκτυο Fin-Net

Εάν έχεις διαφορά με ίδρυμα το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/ Ε.Ε. καθώς και στην Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν μπορείς να αποταθείς στο Δίκτυο Fin-Net της χώρας σου. Το δίκτυο Fin-Net, είναι ένα δίκτυο εξωδικαστικών διασυνοριακών διαφορών για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies

Επιτυχημένες Ιστορίες 

air travel border  online shopping wide small 

    Αεροπορικά Ταξίδια: Διαβάστε Περισσότερα...                          Κρατήσεις μέσω διαδικτύου: Διαβάστε Περισσότερα...

 

How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill